5 NIEDZIELA ZWYKŁA; 05/02/2023

5 Niedziela Zwykła - Polska Parafia Rzymskokatolicka w Londynie

Jezus daje zadanie swym uczniom, by byli solą ziemi i światłem świa­ta. Sól oznacza dobre życie i służbę dla bliźnich, a światło oznacza praw­dę głoszoną i wyznawaną — tak można interpretować dzisiejszą Ewan­gelię w zestawieniu z pierwszym czytaniem z proroctwa Izajasza. Paweł Apostoł był solą i światłem dzięki swemu ofiarnemu życiu i głoszeniu ukrzyżo­wanego Chrystusa.