Sakramenty i sakramentalia

CHRZEST ŚWIĘTY

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

chrzest_ważne!

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka
 • ewentualna zgoda proboszcza , jeżeli dziecko jest z innej parafii

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • świadectwo bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki również cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny

https://obywatel.gov.pl/malzenstwo

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • termin Mszy św. pogrzebowej można też ustalić telefonicznie, gdy już znamy termin pogrzebu

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
PW. ŚW. MARCINA W KACZANOWIE

CMENTARZ JEST MIEJSCEM ŚWIĘTYM, PRZEZNACZONYM DO CHOWANIA ZMARŁYCH.


OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA CMENTARZU ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZACHOWANIA CISZY, POWAGI I SZACUNKU NALEŻNEGO ZMARŁYM, DBANIA O PORZĄDEK i CZYSTOŚĆ NA TERENIE CAŁEGO CMENTARZA.

 1. WŁAŚCICIELEM CMENTARZA JEST PARAFIA PW. ŚW MARCINA W KACZANOWIE
 2. WSTĘP NA CMENTARZ JEST NIEOGRANICZONY KAŻDEGO DNIA I W KAŻDYM CZASIE

 3. DO KOMPETENCJI ZARZĄDZAJĄCEGO CMENTARZEM NALEŻY:
 • USTALANIE MIEJSCA POCHÓWKU
 • POBIERANIE WSZELKICH OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIEM CMENTARZA (PROLONGATA ZA MIEJSCE, ZA WODĘ, ZA PRĄD, WYWÓZ ŚMIECI I INNE KOSZTY, KTÓRE SĄ PONOSZONE W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM CMENTARZA)

 1. WSZELKIE USTALENIA I OPŁATY DOKONUJE SIĘ W BIURZE PARAFIALNYM
 2. ZARZĄDCA CMENTARZA – W MYŚL ROZPORZĄDZENIA MSWiA Z DNIA I SIERPNIA 2001 W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA EWIDENCJI GROBÓW (ZE ZMIANAMI) PROWADZI KSIĘGĘ OSÓB POCHOWANYCH NA CMENTARZU, KSIĘGĘ GROBÓW I KSIĘGĘ CMENTARNĄ
 3. PO 20 LATACH OD DNIA POCHÓWKU GRÓB MOZĘ ULEC LIKWIDACJI. GROBY NIE PROLONGOWANE BĘDĄ PRZEZNACZONE DO PONOWNEGO ZAGOSPODAROWANIA
 4. TERMIN DALSZEGO ISTNIENIA GROBU MOŻE ZOSTAĆ PRZEDŁUŻONY W BIURZE PARAFIALNYM PO UISZCZENIU OPŁATY PO UPŁYWIE 20 LAT. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY OPŁATĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO NASTĘPNEJ PROLONGATY
 5. PRZY ZGŁASZANIU POCHÓWKU RODZINA ZMARŁEGO ZOBOWIĄZANA JEST UZGODNIĆ Z KS. PROBOSZCZEM WYBÓR FORMY POGRZEBU
 6. POCHÓWEK KATOLIKA WINIEN BYĆ DOKONANY Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH OBRZĘDÓW POGRZEBOWYCH
 7. OPIEKUN GROBU ZOBOWIĄZANY JEST POWIADOMIĆ ZARZĄDCĘ CMENTARZA O ZAMIARZE POSTAWIENIA POMNIKA I PRZEDSTAWIĆ JEGO PROJEKT
 8. POWSTAWANIE NAGROBKA I WYKONANIE INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE NA STAŁE WPŁYWAJĄ NA WYGLĄD CMENTARZA (REMONT NAGROBKA, OBKŁADANIE NAGROBKA KOSTKĄ, STAWIANIE TRWAŁYCH ELEMENTÓW ZDOBNICZYCH PRZY GROBIE, EKSHUMACJA ZWŁOK LUB ICH PRZENIESIENIE DO INNEGO GROBU, NASADZENIE I WYCINANIE DRZEW LUB KRZEWÓW) MOŻE NASTĄPIĆ TYLKO PO AKCEPTACJI PRZEZ ZARZĄDCĘ CMENTARZA. W PRZECIWNYM RAZIE POZOSTAWIONE ELEMENTY WYSTROJU ZOSTANĄ USUNIĘTE
 9. FIRMA, KTÓRA STAWIA NAGROBEK MUSI OKAZAĆ PISEMNĄ ZGODĘ OSOBY SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ NAD MOGIŁĄ
 10. PARAFIA MA PRAWO POBIERANIA OPŁAT OD FIRM POGRZEBOWYCH WYKONUJĄCYCH SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE CMENTARZA LUB TERENIE NALEŻĄCYM DO ZARZĄDCY CMENTARZA
 11. NA TEREN CMENTARZA POJAZDAMI MECHANICZNYMI MOŻNA WJECHAĆ TYLKO ZA ZGODĄ ZARZĄDCY CMENTARZA
 12. ODPADY I ŚMIECI NALEŻY SKŁADOWAĆ W MIEJSCACH DO TEGO WYZNACZONYCH. ZABRANIA SIĘ SKŁADOWANIA TAM ŚMIECI POCHODZĄCYCH SPOZA CMENTARZA
 13. NA TERENIE CMENTARZA ZABRANIA SIĘ DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI NARUSZAJĄCYCH POWAGĘ TEGO MIEJSCA
 14. WSZYSTKIE SPRAWY NIE UJĘTE POWYŻSZYM REGULAMINEM BĘDĄ OMAWIANE W BIURZE PARAFIALNYM

ZARZĄDCA